,استخدام,نرم افزار,پایان نامه,پروپوزال,جزوات,پاورپوینت,آموزش,نمونه سوالات,کورگ,ریتم,ست

اورمیا باکس

فروشگاه جامع فایل های پایان نامه,پروپوزال,رساله و مقاله با حداقل تخفیف 40درصدی

اطلاعیه فروشگاه

خریداران گرامی ؛ اورمیا باکس زیر مجموعه ای از فروشگاه فایل سل(دارای نماد اعتماد الکترونیکی وثبت شده در سامانه ساماندهی)می باشد که از بخش پیوندها قابل بررسی می باشد و تمامی محصولات قبل از ارسال مورد بررسی قرار میگیرند لذا شما میتوانید با خیالی آسوده اقدام به خرید با درگاههای امن بانکی نمایید. پس از انجام عملیات خرید علاوه بر امکان دانلود فایل مربوطه به ایمیل شما ارسال می گردد. توجـــــــه : با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسط برخی از بانکها در خریدهایی با مبالغ کمتر از 5000 تومان مانند بانک ملی و ...،خواهشمند است جهت انجام این قبیل خریدها از کارتهای سایر بانکهای بدون محدودیت مبلغ استفاده فرمایید.

دانلود مطالعات طرح جامع شهر حسن آباد استان اصفهان شامل 558 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود مطالعات طرح جامع شهر حسن آباد استان اصفهان شامل 558 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب این مطالعات طرح جامع شهر حسن آباد استان اصفهان :

پیشگفتار

-1 بررسی کلی منطقه

1-1 مسایل جغرافیایی و اقلیمی

1-1-1 موقعیت جغرافیایی

1-1-2 مسائل کلی زمین شناسی

1-1-3 شیب و توپوگرافی

1-1-4 اقلیم شهرستان اصفهان

1-1-5 قابلیت اراضی

1-1-6 هیدرولوژي

1-1-7 پوشش گیاهی

1-1-8 لرزه خیزي منطقه مورد مطالعه

1-1-9 وضعیت معادن

1-2 اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه

1-2-1 جغرافیاي تاریخی منطقه

1-2-2 بررسی ویژگی هاي فرهنگی و اجتماعی

1-2-3 بررسی میزان شهرنشینی و تحولات آن در شهرستان اصفهان

1-2-4 مذهب

1-2-5 سواد

1-3 نحوه توزیع جمعیت در منطقه

1-3-1 سیر تحولات اخیر جمعیت شهرستان اصفهان

1-3-2 روند تغییرات تعداد و بعد خانوار

1-3-3 سکونتگاه هاي شهري و روستایی شهرستان اصفهان

1-3-4 ترکیب سنی و جنسی جمعیت

1-3-5 بررسی پدیده مهاجرت در منطقه

1-3-6 بررسی محل تولد جمعیت ساکن در منطقه

1-4 وضع ارتباطات در منطقه

1-4-1 راه هاي زمینی - جاده اي

1-5 اوضاع اقتصادي منطقه و نقش شهر در آن

1-5-1 وضعیت سواد نیروي انسانی و نیروي کار در شهرستان اصفهان

1-5-2 روند تغییرات نرخ فعالیت، اشتغال و بیکاري

1-5-3 ترکیب اشتغال در بخش ها و گروه هاي مختلف اقتصادي

1-6 برنامه هاي بخشی و منطقه اي و تعیین سهم شهر در برنامه هاي مزبور

آبادي ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر

1-7-1 مبانی تعیین حوزه نفوذ شهرها و بررسی نظري حوزه نفوذ

1-7-2 تحلیل و استنتاج نهایی حوزه نفوذ شهر حسن آباد

-2 بررسی حوزه نفوذ

2-1 خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی حوزه نفوذ

2-1-1 زمین شناسی حوزه همجوار شهر حسن آباد

2-2 منابع طبیعی

2-2-1 پوشش گیاهی و جانوري

2-2-2 منابع آب

2-2-3 معادن

2-3 تعداد و نحوه استقرار آبادي ها

2-4 وضع ارتباطات بین آبادي ها، شهر و سیستم حمل و نقل موجود

2-5 وضع تاسیسات و تجهیزات زیربنایی، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آنها

2-5-1 آب

2-5-2 برق

2-5-3 تلفن

2-5-4 گاز

2-5-5 خدمات آموزشی

2-5-6 خدمات بهداشتی- درمانی

2-6 موقعیت و خصوصیات مناطق و آثار باستانی

2-7 خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی

2-7- تاریخچه منطقه

2-7- ریشه یابی نام گرکویه در تاریخ ایران باستان

2-7-3 وجه تسمیه شهر حسن آباد

2-7-4 فرهنگی-اجتماعی

2-7-5 دین و مذهب

2-7-6 گویش مردم منطقه

2-7-7 صنایع دستی

2-8 مشخصات جمعیتی میزان و نحوه توزیع جمعیت، تفکیک جمعیت شهري و روستایی، میزان رشد و وضع کلی مهاجرت  بااستفاده از آمار رسمی و اطلاعات موجود

2-9 خصوصیات اقتصادي میزان تولید و وضع اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي، استعدادها و امکانات بالقوه، قطب هاي جاذب اقتصادي و موانع عمده موجود در راه توسعه اقتصادي

2-10 برنامه هاي عمرانی ملی و یا منطقه اي در زمینه رشد و توسعه، نحوه استقرار مراکز جمعیتی و همچنین، برنامه هاي بخشی منطقه اي عمرانی تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و روبنایی و خدمات رفاهی) و تولیدي (صنعت، کشاورزي و غیره همراه با مشخص نمودن اعتبارات و امکانات مالی و فنی مربوط هر بخش

3 – شناخت شهر حسن آباد

3-1 شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته

3-2 موقعیت جغرافیایی شهر حسن آباد

3-3 خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر حسن آباد

3-3-1 خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن (گذشته و حال، مهاجرت، گروه هاي سنی، خانوار، ترکیب جنسی و ...)

3-3-2 خصوصیات اجتماعی شهر و محلات مختلف آن و چگونگی تاثیر آنها در توسعه کالبدي شهر

3-3-2-1 دین و مذهب

3-3-2-2 گویش مردم منطقه

3-3-2-3 صنایع دستی

3-3-2-4 روابط اجتماعی

3-3-2-5 آداب و رسوم محلی

3-3-3 تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطق مختلف

3-4 خصوصیات اقتصادي شهر حسن آباد

3-4-1 وضعیت سواد نیروي انسانی و نیروي کار

3-4-2 میزان و نسبت درصد جمعیت فعال، میزان و نسبت درصد اشتغال و میزان و نسبت درصد بیکاري در شهر

3-4-3 اوضاع کلی اقتصادي شهر میزان تولید و نوع آن در هریک از بخشهاي مختلف اقتصادي

3-4-4 مسایل مربوط به ارزش زمین، ساختمان ها و تغییرات آن در مناطق مختلف و شناخت ضوابط و معیارهایی که در این تغییرات نقش تعیین کننده داشته اند

3-4-5 هزینه هاي مربوط به مسکن و امکانات مختلف سرمایه گذاري در زمینه مسکن

3-4-6 برنامه هاي آتی دولت و ارگان هاي محلی در زمینه رشد و توسعه اقتصادي شهر

3-5 امکانات مالی، اعتباري، فنی و اداري شهرداري و سازمان هاي مؤثر در عمران شهر حسن آباد

3-5-1 امکانات مالی و فنی شهرداري و سایر سازمان هاي مؤثر در عمران شهر

3-5-2 چگونگی رشد درآمدها و اعتبارات شهرداري حسن آباد در گذشته و امکان تغییرات آن در آینده

3-5-3 امکانات تأمین منابع مالی و اعتباري جدید براي رفع کمبودها و نیازهاي عمرانی شهر حسن آباد

3-5-4 امکانات و چگونگی مشارکت مردم در فعالیت هاي عمرانی شهر

3-5-5 امکانات و مشکلات جذب، آموزش و سازماندهی نیروي انسانی متخصص

3-5-6 چگونگی قوانین و مقررات موجود مربوط به عمران شهر، مالکیت اراضی، اختیارات و وظایف شهرداري و سایر

سازمانهاي مؤثر در عمران شهر ......

6-1 نحوه ي استفاده از اراضی شهر

3-6-2 وضع کمی و کیفی کالبدي کارکردهاي مختلف شهري (آموزشی، بهداشتی، درمانی، مذهبی، ورزشی، فرهنگی، فضاي سبز و غیره) و تعیین کمبودها در وضع موجود

3-6-3 نحوه توزیع خدمات محله اي (آموزشی، بهداشتی، درمانی، فضاي سبز، خرده فروشی و غیره) در مناطق مختلف شهر با در نظر گرفتن گنجایش و شعاع کارکرد هر یک از خدمات

3-6-3-1 چگونگی توزیع و شعاع کارکرد خدمات محله اي

3-6-3-2 پراکنش مراکز آموزشی در سطح نواحی

3-6-3-3 چگونگی توزیع و شعاع کارکرد دبستان

3-6-3-4 چگونگی توزیع و شعاع کارکرد فضاي سبز

3-6-3-5 چگونگی توزیع و شعاع کارکرد فضاهاي ورزشی

3-6-3-6 چگونگی توزیع و شعاع کارکرد کاربري هاي فرهنگی

3-6-3-7 چگونگی توزیع و شعاع کارکرد فضاهاي مذهبی

3-6-3-8 چگونگی توزیع و شعاع کارکرد کاربري هاي تجاري

3-6-4 بافت و سازمان همراه با تعیین محدوده محلات مختلف در شهر و چگونگی روابط آنها با یکدیگر

3-6-5 تراکم کلی ساختمانی در شهر

3-6-6 وضعیت کلی ساختمانهاي مسکونی در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح و کیفیت بناهاي قابل استفاده، مرمتی،تخریبی، تجهیزات و تأسیسات بهداشتی و غیره از طریق بازدیدهاي محلی و نمونه برداري از ساختمانها

3-6-7 مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و محلات مختلف و کمبودها و مشکلات مربوط به تهیه مسکن درشهر

3-6-7-1 شاخص هاي کالبدي مسکن

3-6-7-2 نرخ اشغال یا تراکم نفر در واحد مسکونی

3-6-7-3 نرخ خالی ماندن

3-6-7-4 تعداد اتاق در واحد مسکونی

3-6-7-5 تعداد واحدهاي موجود در ساختمان (بر اساس نمونه گیري

3-6-7-6 تراکم خانوار در واحد مسکونی

3-6-7-7 بررسی مالکیت واحدهاي مسکونی

3-6-7-8 ارزیابی امکانات و تسهیلات موجود در واحد مسکونی

3-6-8 وضع مالکیت ارضی در شهر، با تفکیک نوع مالکیت خصوصی و عمومی (شهرداري، اوقاف، سازمان زمین و سایر سازمانهاي عمومی

3-6-9 وضع بناها و محوطه هاي تاریخی، با استفاده از اطلاعات و ضوابط حفاظت سازمان هاي مربوط

3-6-10 موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه هاي تأسیسات شهري (آب، فاضلاب، برق، تلفن، گاز و غیره)، سرانه ها، کمبودها، محدودیت ها و امکانات گسترش آنها

3-6-11 وضع کیفی و کمی تجهیزات شهري (کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دفع زباله، آتش نشانی و غیره، کمبودها و

مشکلات موجود در این زمینه

3-6-12 وضع شبکه بندي خیابان ها و معابر پیاده، از لحاظ سیستم شبکه بندي و مشخصات معابر و تقاطع ها (طول، عرض، شیب،نوع پوشش و غیره

3-6-13 مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر (سیستم ارتباطی، حجم، کیفیت، نحوه کنترل، مشکلات مربوط به نقاط و گره هاي رفت و آمد، تعداد وسایط نقلیه عمومی و خصوصی، تعداد تصادفات، حجم عبور و مرور در مسیرها و نقاط بحرانی و غیره

3-6-13-1 بررسی سیستم ارتباطی حجم و کیفیت و کنترل ترافیک در معابر اصلی شهر حسن آباد

3-6-13-2 سیستم حمل و نقل بین شهري حسن آباد

3-6-13-3 بررسی نرخ مالکیت اتومبیل در شهر

3-6-13-4 سیستم حمل و نقل شهري در درون شهر حسن آباد

 

شایان ذکر است با توجه به طولانی بودن فهرست مطالب از ذکر فهرستهای جداول و نمودارها و نقشه های حسن آباد صرف نظر نموده ایم.

 

توجه : با تخفیف ویژه اورمیاباکس

پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Tarh-Jame-Hasan-Abad_481079_7775.zip25.2 MB

دانلود کتاب برنامه ریزی حمل و نقل ایمن در بزرگراه ها شامل 375 صفحه با کیفیت عالی

دانلود کتاب برنامه ریزی حمل و نقل ایمن در بزرگراه ها شامل 375 صفحه با کیفیت عالی             برنامه ریزی حمل و نقل ایمن در بزرگراه ها؛  عنوان کتابی است که توسط شهردار شیراز مهندس پاک فطرت  به رشته تحریر در آمده است.  نویسنده ؛ در سخن آغازین کتاب بااشاره به اینکه دهه اخیر دهه حمل و نقل ایمن می باشد،  بهبود و ارتقای سیستم حمل و نقل کشور و همچنین  توجه خاص متولیان امر به افزایش سطح  ایمنی شهروندان را منوط به توجه خاص مت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مطالعات کامل طرح منظر شهری محله خاک سفید تهران با تخفیف ویژه 50 درصدی اورمیاباکس

دانلود مطالعات کامل طرح منظر شهری محله خاک سفید تهران با تخفیف ویژه 50 درصدی اورمیاباکس             این محصول شامل کلیه گزارش‌های مطالعاتی طرح منظر شهری محله خاک سفید تهران می باشد که با فهرست فایلهای ذیل در اختیار شما قرار می گیرد: 1-گزارش طرح منظر شهری محله خاک سفید- معرفی منطقه مورد مطالعه شامل 78 صفحه 2-گزارش طرح منظر شهری محله خاک سفید- مطالعات اقتصادی شامل 99 صفحه 3-گزارش طرح منظر شهری محله خاک سفید- مطالعات جمعیتی و اجتماعی شامل 118 ص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود پروژه پاورپوینت منظر شهری شامل 50 اسلاید قابل ویرایش با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود پروژه پاورپوینت منظر شهری شامل 50 اسلاید قابل ویرایش با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان :پروژه پاورپوینت منظر شهری شامل 50 اسلاید قابل ویرایش با تخفیف ویژه اورمیاباکس فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 50اسلاید قابل ویرایش   فهرست مطالب این پاورپوینت : مقدمه 1-تعریف و معرفی منظرشهری ادراک در منظر شهری مفهوم منظرشهری زیرسیستم های منظرشهری انواع منظرشهری برحسب نقش و مفهوم   2-سير تحول زيباسازي منظر شهر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مجموعه مقالات کاربردی آقای دکتر گلکار با تخفیف 50 درصدی

دانلود مجموعه مقالات کاربردی آقای دکتر گلکار با تخفیف 50 درصدی             این محصول شامل کاربردی ترین و مفیدترین مقالات آقای کورش گلکار می باشد که شامل 17 مقاله با عناوین مختلف می باشد و با تخفیف ویژه ای در اختیار شما قرار داده می شود : بخشی از فهرست مقالات این مجموعه : راهبرد توسعه شهر(CDS)  سنجش مکان در طراحی شهری  درآمدی بر تکنیک مکان سنجی (Placecheck) طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری از تولد تا بلوغ طر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی معماری 4 مرکز فوریتهای پزشکی و تحلیل ۵ بیمارستان و اورژانس با تخفیف و هدیه رایگان ویژه

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی معماری 4 مرکز فوریتهای پزشکی و تحلیل ۵ بیمارستان و اورژانس با تخفیف و هدیه رایگان ویژه             فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش) تعداد اسلاید :  56 اسلاید قابل ویرایش  هدیه ویژه رایگان : پاورپوینت آشنايي با تاسيسات و تجهيزات مكانيكي بیمارستان شامل 38 اسلاید قابل ویرایش    معرفی اورژانس بخش اورژانس یک بیمارستان به دلیل فعالیت شبانه روزی جوابگوی دو دسته از بیماران می باشد: ۱) بیمارانی که به علت بروز حوادث ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پروژه پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی محل مورد مطالعه شهرستان بوشهر با تخفیف 45 درصدی

دانلود پروژه پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی  محل مورد مطالعه شهرستان بوشهر با تخفیف 45 درصدی             فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش)  با تخفیف 45 درصدی  تعداد اسلاید :  52 اسلاید قابل ویرایش   این محصول شامل پروژه پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی  محل مورد مطالعه شهرستان بوشهر با تخفیف 45 درصدی می باشد.   برخی از فهرست مطالب این محصول : تجزیه و تحلیل شرایط اقلیمی با توجه به عواملی از قبیل دمای هوا ، رطوبت ، تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پروژه پاورپوینت مطالعات شهری کامل دو بلوک ما بین خیابان های آزادگان و فردوسی شهر ارومیه

دانلود پروژه پاورپوینت مطالعات شهری کامل دو بلوک ما بین خیابان های آزادگان و فردوسی شهر ارومیه             فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش)  با تخفیف ویژه تعداد اسلاید :  24 اسلاید قابل ویرایش  این محصول شامل پروژه پاورپوینت مطالعات شهری کامل دو بلوک ما بین خیابان های آزادگان و فردوسی شهر ارومیه می باشد که با تخفیف ویژه ای در اختیار شما قرار می گیرد و با تصاویر بی نظیر و توضیحات کامل و طرح های اراضی و ... در اختیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

دانلود پروژه پاورپوینت سازه های کابلی شامل 54 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پروژه پاورپوینت سازه های کابلی  شامل 54 اسلاید قابل ویرایش             فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش)  با تخفیف 40 درصدی تعداد اسلاید :  54 اسلاید قابل ویرایش با تخفیف 40 درصدی این محصول شامل پروژه پاورپوینت سازه های کابلی می باشد که با تخفیف ویژه ای در اختیار شما قرار می گیرد و با تصاویر بی نظیر و توضیحات کامل در اختیار شما قرار داده می شود. فهرست مطالب این پاورپوینت: سیستم های کششی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود نمونه طرح شهرسازی 5 کامل شامل 169 صفحه شامل نقشه ها و نمودار ها و جداول و تصاویر و پرسپکتیو و ...

دانلود نمونه طرح شهرسازی 5 کامل شامل 169 صفحه شامل نقشه ها و نمودار ها و جداول و تصاویر و پرسپکتیو و ...           فرمت : WORD(قابل ویرایش) تعداد صفحات : 169 صفحه با تخفیف 65 درصدی این محصول شامل نمونه طرح شهرسازی 5 می باشد که در فرمت ورد(قابل ویرایش) مورد استفاده دانشجویان محترم شهرسازی و معماری و ... قرار می گیرد.   فهرست مطالب : 1- مطالعات پایه 1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهر و عناصر عمده منطقه و عرصه های پیرامون 1-1-1- بررسی موقعیت زمین ط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

دانلود رساله کامل معماری پایانه مسافربری اسلام شهر با تخفیف 60 درصدی

دانلود رساله کامل معماری پایانه مسافربری اسلام شهر با تخفیف 60 درصدی فرمت : WORD(قابل ویرایش)   تعداد صفحات : 130 صفحه با تخفیف 60 درصدی   این محصول شامل رساله کامل معماری پایانه مسافربری اسلام شهر می باشد که در فرمت ورد(قابل ویرایش) مورد استفاده دانشجویان محترم معماری و ... قرار می گیرد.   فهرست مطالب : فصل اول- پایانه، فرم، سیرکولاسیون و دیاگرام ‏2-1- شرح مسئله ‏2-‏‎-1‎‏1- اهداف پژوهش ‏2-1-2- ماهیت و مقیاس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود پروژه پاورپوینت معماری دوره رنسانس شامل 64 اسلاید قابل ویرایش(شامل هدیه رایگان ویژه)

دانلود پروژه پاورپوینت معماری دوره رنسانس شامل 64 اسلاید قابل ویرایش(شامل هدیه رایگان ویژه) فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش) همراه با هدیه ویژه رایگان   تعداد اسلاید : 64  اسلاید قابل ویرایش     این محصول شامل کاملترین پروژه پاورپوینت پاورپوینت معماری دوره رنسانس(شامل 64 اسلاید قابل ویرایش) می باشد که با تخفیف ویژه ای و همراه هدیه رایگان در اختیار شما قرار می گیرد که با تصاویر بی نظیر و فهرست مطالب ذیل در اختیار دانشجویان محترم معماری و ... قرار داده می شود: &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان