,استخدام,نرم افزار,پایان نامه,پروپوزال,جزوات,پاورپوینت,آموزش,نمونه سوالات,کورگ,ریتم,ست

اورمیا باکس

فروشگاه جامع فایل های پایان نامه,پروپوزال,رساله و مقاله با حداقل تخفیف 40درصدی

اطلاعیه فروشگاه

خریداران گرامی ؛ اورمیا باکس زیر مجموعه ای از فروشگاه فایل سل(دارای نماد اعتماد الکترونیکی وثبت شده در سامانه ساماندهی)می باشد که از بخش پیوندها قابل بررسی می باشد و تمامی محصولات قبل از ارسال مورد بررسی قرار میگیرند لذا شما میتوانید با خیالی آسوده اقدام به خرید با درگاههای امن بانکی نمایید. پس از انجام عملیات خرید علاوه بر امکان دانلود فایل مربوطه به ایمیل شما ارسال می گردد. توجـــــــه : با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسط برخی از بانکها در خریدهایی با مبالغ کمتر از 5000 تومان مانند بانک ملی و ...،خواهشمند است جهت انجام این قبیل خریدها از کارتهای سایر بانکهای بدون محدودیت مبلغ استفاده فرمایید.

دانلود طرح جامع مسکن استان همدان شامل 510 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود طرح جامع مسکن استان همدان شامل 510 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

 

 

 

 

 

 

عنوان : دانلود طرح جامع مسکن استان همدان شامل 510 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

 

فهرست مطالب این محصول:

فصل اول: مطالعات جمعیتی
مقدمه
شناخت تحولات کلی جمعیت استان و شهرستانهاي آن در دوره 85-1365
تحولات ساختاري سنی، جنسی
تحولات خانوار در دوره 85-1365
آینده نگري جمعیت و خانوار

فصل دوم: شناسایی شاخص هاي کمی و کیفی وضعیت موجود مسکن به تفکیک نقاط شهري، روستایی و کل بر حسب شهرستان
مقدمه

الف) بررسی وضعیت مسکن در استان همدان
تحولات تعداد موجودي مسکن در سطح کل استان، نقاط شهري و نقاط روستایی استان
برآورد سري زمانی موجودي مسکن در دوره 85-1375 در نقاط شهری
آمار تعداد پروانه هاي صادر شده در استان همدان
آمار توزیع واحدهاي مسکونی بر حسب تعداد اتاق در سطح نقاط شهري و روستایی
برآورد تحولات شاخص خانوار به واحد مسکونی، نفر در واحد مسکونی، اتاق به ازاي هر خانوار، نفر در اتاق، در نقاط شهري و روستایی استان
تحولات توزیع واحدهاي مسکونی بر حسب تعداد اتاق، در مقاطع سرشماري
تحولات توزیع واحدهاي مسکونی بر حسب نوع مصالح، تسهیلات موجود در واحد مسکونی و عمر بنا در مقاطع سرشماري
تحولات توزیع پروانه هاي ساختمانی در نقاط شهري به تفکیک واحدهاي مسکونی
برآورد نرخ تخریب در سطح نقاط شهري و روستایی
مقایسه تطبیقی وضعیت استان با شاخصهاي ملی

ب) وضعیت مسکن در شهرستانهاي استان همدان
تحولات تعداد موجودي مسکن در سطح کل استان، نقاط شهري و نقاط روستایی استان
برآورد سري زمانی موجودي مسکن در دوره 85-1375 در نقاط شهری
آمار تعداد پروانه هاي صادره در سطح استان
آمار توزیع واحدهاي مسکونی بر حسب تعداد اتاق در سطح نقاط شهري و روستایی استان
برآورد تحولات شاخص خانوار به واحد مسکونی، اتاق در واحد مسکونی، نفر در واحد مسکونی، اتاق به ازاي هر خانوار و نفر در اتاق در نقاط شهري و روستایی استان
تحولات توزیع واحدهاي مسکونی بر حسب تعداد اتاق در مقاطع سرشماري
تحولات توزیع واحدهاي مسکونی بر حسب نوع مصالح و عمر بنا در مقاطع سرشماري
متوسط زمین هر واحد مسکونی،زیربناي واحد مسکونی و تراکم ساختمانی در سطح نقاط شهري استان در دوره 85-1375
تحولات توزیع تعداد پروانه ساختمانی در نقاط شهري به تفکیک تعداد واحد مسکونی
برآورد نرخ تخریب در سطح نقاط شهري و روستایی
استخراج شاخصهاي شکاف درون منطقه اي و ترکیبی وضعیت مسکن در استان بر حسب مقیاس شهرستان حداقل در دو مقطع زمانی 1375 و 1385

فصل سوم: بررسی شاخص هاي عملکردي اقتصاد زمین و مسکن
روند سرمایه گذاري مسکن در نقاط شهري استان در دوره 85-1370 و مقایسه آن با تحولات کشور
بررسی ساختار هزینه تولید مسکن (هزینه مصالح، زمین و دستمزد) در دوره 85-1370 در سطح نقاط شهري استان
بررسی روند تحولات قیمت زمین، مسکن و اجاره و تحولات رشد آن و مقایسه آن با روند عمومی تورم در سطح استان در دوره 85-1370
بررسی روند هزینه و درآمد خانوارهاي شهري استان همدان و تعیین جایگاه مسکن در سبد بودجه خانوار در دوره 85-1370
برآورد تابع مخارج خانوار پیشنهاد اجاره (Bid Rent Function) در سطح نقاط شهري استان
بررسی روند هزینه مسکن در دهکهاي درآمدي و تعیین سهم مسکن در سبد بودجه خانوار گروه هاي درآمدي
برآورد تابع پیشنهاد اجاره در نقاط شهري به تفکیک دهکهاي درآمدي در دوره 85-1375
ضریب جینی هزینه
الگوي تقاضاي موثر در دهک هاي درآمدي از نظر مساحت زیربنا و . . .
برآورد شاخص دسترسی (affordability index) در گروههاي مختلف درآمدي
برآورد نرخ بازده سرمایه گذاري در تولید و ساخت مسکن و مقایسه آن با نرخ بازده خرید مسکن به عنوان دارایی

فصل چهارم: برآورد نیاز بالقوه استان به مسکن در افق بلندمدت و میانمدت
پیش بینی تعداد واحد مسکونی بر حسب شهرستانهاي استان همدان
برآورد نیاز به حجم ساخت و ساز بر حسب شهرستان
برآورد مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی بر حسب شهرستان
برآورد مساحت زمین مورد نیاز بر حسب شهرستانها
برآورد حجم سرمایه گذاري مورد نیاز

فصل پنجم: بررسی وضعیت مسکن گروه هاي درآمدي و برآورد حجم فقر و تخمین یارانه مورد نیاز
بررسی مساحت زیربناي در اختیار دهکهاي درآمدي نقاط شهري استان در طی دوره 85-1375
بررسی تحولات نرخ مالکیت و اجاره نشینی در دهک هاي درآمدي
بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوار در دهک هاي درآمدي مختلف
بررسی و یژگی هاي اقتصادي و اجتماعی گروه هاي غیرمالک
تعیین خط توانمندي، خط فقر نسبی و مطلق تامین مسکن
برآورد حجم نیازهاي سکونتی خانوارهاي فقیر
آسیب شناسی مسکن گروه هاي کمدرآمد از نظر جداگزینی، مسکن غیرمقاوم و محرومیت از فضاهاي مناسب زیست درونی و برونی
بررسی سهم منابع مالی مختلف در تامین مالی مسکن (پسانداز، فروش دارایی، وام بانکی، بازار غیرمتشکل پولی، وام از آشنایان، سایر صور تامین سرمایه)
برآورد حجم یارانه مورد نیاز استان
شناسایی برنامه هاي حمایتی اعمال شده در بخش مسکن و سازمانهاي دخیل در آن (وزارت مسکن، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن و سایر سازمانهاي دولتی)
بررسی یارانه هاي پرداخت شده در سطح استان (یارانه زمین، مالی و ...) و چگونگی تامین منابع مالی آن
تعیین میزان هدفمندي یارانه هاي مسکن و شدت اثر بخشی آن

فصل ششم: بررسی بازار زمین در سطح استان
مقدمه
روند عملکرد وزارت مسکن در واگذاري زمین (مساحت تملک اراضی، روند مساحت اراضی واگذاري، متوسط مساحت واگذار شده، تعداد قطعات، نسبت تملک به واگذاري) به تفکیک شهرستانها
روند واگذاري زمین بر حسب نوع واگذاري
برآورد نرخ حمایت در بازار زمین و حجم یارانه زمین به قیمت ثابت و جاري
تحلیل نرخ بازده اقتصادي در بازار زمین و مقایسه آن با سودآوري ساخت و ساز
بررسی تغییرات قیمت زمین در سطح استان و برآورد اثر آن در افزایش قیمت مسکن
بررسی وضعیت مالکیت زمینهاي دولتی بر حسب نقاط شهري
تحلیل سهم دولت در عرضه وتقاضاي زمین
شناخت وضعیت بهرهبرداري از زمین و تغییرات تراکم ساختمانی در سطح نقاط شهري
طبقه بندي عوامل موثر بر قیمت زمین و تبیین ساختار فضایی قیمت زمین در سطح استان
بررسی روند حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی


فصل هفتم: بررسی نظام تامین مالی مسکن در استان و ویژگیهاي عملکردي آن
شناخت منابع اصلی تامین سرمایه در بازار مسکن استان شامل: پس انداز خانوارها، پسانداز بنگاه هاي اقتصادي، اعتبارات بانکی، اعتبارات عمرانی دولت و نهادهاي بخش عمومی
بررسی شاخص هاي عملکردي اعتبارات بانکی در بخش مسکن به تفکیک بانک مسکن، بانک هاي تجاري، موسسات وام و پسانداز (نسبت وام به قیمت مسکن، حجم کل اعتبارات، تعداد و حجم وامها بر حسب نوع، میانگین هر وام)
بررسی اثر وام هاي مسکن بر توان تامین مسکن گروههاي مختلف درآمدي و تعیین گروه هاي تحت پوشش دایره عملکرد نظام بانکی

فصل هشتم: بررسی وضعیت عملکردي نظام مالیات و عوارض در بخش مسکن
مقدمه
عوارض دریافتی شهرداري براي معاملات و نقل و انتقالات در شهرستانهاي استان همدان
عوارض دریافتی شهرداري براي صدور پروانه در شهرستانهاي استان همدان به قیمت جاري (ریال)
روند موجود و تحولات عوارض کل دریافتی شهرداريها به تفکیک مرکز شهرستان

فصل نهم: بررسی بازار مصالح ساختمانی
مقدمه
تحولات الگوهاي ساخت و ساز طی دوره زمانی 85-1375 در استان همدان
تحولات الگوهاي ساخت و ساز در شهرستانهاي استان همدان
وضعیت کنونی تولید مصالح ساختمانی و روند تحولات آنها

فصل دهم: بررسی وضعیت صنعت ساختمان
مقدمه
تولید و ویژگی هاي آن
شاخصهاي بهره وري عوامل تولید مسکن در استان
تحولات صنعت ساخت برحسب
بررسی کیفیت ساختمانهاي مسکونی از نظر مقاومت در برابر سوانح

فصل یازدهم: بررسی وضعیت نوسازي بافت هاي فرسوده شهري
شناسایی محدوده هاي بافت هاي فرسوده شهري و روستایی

فصل دوازدهم: شناخت وضعیت عملکردي نظام مدیریت مسکن، برنامه ها و سیاستهاي اجرا شده
بررسی عملکرد نهادها و سازمان هاي دولتی و عمومی شامل: شهرداري ها، سازمان اوقاف، نیروي انتظامی، بنیاد مسکن، کمیته امداد، بنیاد 15 خرداد، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی
بررسی و تحلیل عملکرد تعاونی هاي مسکن، تعداد تعاونی و خدمات آن

فصل سیزدهم: بررسی نقش مسکن در اقتصاد استان
مقدمه
بررسی روند ارزش افزوده بخش مسکن به قیمتهاي ثابت و جاري و سهم آن در تولید ناخالص داخلی استان
بررسی روند اشتغال در بخش مسکن و سهم این بخش از کل اشتغال
برآورد نسبت سرمایه به تولید در بخش مسکن
برآورد و آینده نگري حجم ارزش افزوده و اشتغال در بخش مسکن بر اساس مدل برنامه ریزي و پیش بینی هاي انجام شده در قسمتهاي قبل

فصل چهاردهم: شناخت جایگاه استان در بازار زمین و مسکن کشور
مطالعات جمعیتی
شناسایی شاخصهاي کمی و کیفی و وضعیت مسکن استان و شهرستانها
برآورد روند سرمایهگذاري مسکن در نقاط شهري استان در دوره 85-1370 و مقایسه آن با تحولات کشور
بررسی ساختار هزینه تولید مسکن (هزینه مصالح، زمین و دستمزد) در دوره 85-1370 در سطح نقاط شهري استان
بررسی روند تحولات قیمت زمین، مسکن و اجاره و تحولات رشد آن و مقایسه آن با روند عمومی تورم در سطح استان در دوره 85-1370
بررسی روند هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایی استان و تعیین جایگاه مسکن در سبد بودجه خانوار در دوره 85-1375
بررسی روند هزینه مسکن در دهکهاي درآمدي و تعیین سهم مسکن در سبد بودجه خانوار گروههاي درآمدي
برآورد نرخ بازده سرمایهگذاري در تولید و ساخت مسکن و مقایسه آن با نرخ بازده خرید مسکن به عنوان دارایی
نیاز بالقوه استان به مسکن در افق میانمدت و بلندمدت
برآورد پس انداز خانوارهاي استان
برآورد حجم یارانه مورد نیاز استان
روند واگذاري واحد مسکونی از سوي نهادهاي حمایتی
مالیات و عوارض دریافتی توسط شهرداري ها
بررسی روند ارزش افزوده بخش ساختمان به قیمتهاي ثابت و جاري
بررسی سهم بخش مسکن و مستغلات از تولید ناخالص داخلی استان
شاخص هاي بهره وري عوامل تولید

فصل پانزدهم: تعیین مشکلات، نقاط قوت و فرصت هاي فرآروي بخش مسکن و طبقه بندي آنها
ارائه چکیده و خلاصه اي از مسائل و مشکلات بخش مسکن کشور
تعیین مسائل و مشکلات موجود بخش مسکن استان در محورهاي مختلف مطالعاتی
ارائه خلاصه اي از مزیتها و فرصتهاي فراروي بخش مسکن کشور
تعیین مزیت ها و فرصت هاي پیش روي مسکن استان
مقایسه تطبیقی مسائل، مشکلات، مزیت هاي بخش مسکن استان با کشور
طبقه بندي مشکلات و آسیب هاي موجود بخش مسکن بر حسب مشکلات در سطح ملی و استانی
طبقه بندي مزیت ها و فرصت هاي فرآروي بخش مسکن بر حسب سطوح ملی و منطقه اي

فصل شانزدهم: ارایه برنامه هاي راهبردي و اجرایی
روشهاي تأمین مسکن براي خانوارهاي کم درآمد (با تأکید بر تجارب سایر کشورها)
تحلیلی بر روشهاي تأمین مسکن خانوارهاي کم درآمد شهري
سیاستهاي اعمال شده در بخش مسکن در برنامه هاي توسعه
مبناي نظري تدوین برنامه هاي اجرایی طرح جامع مسکن استان همدان
طرح پیشنهادي نظام مسکن استیجار و صندوق پس انداز استیجار خانوارهاي فقیر
مسکن روستایی و حاشیه نشینان شهري
سیاست زمین شهري پیشنهادي طرح جامع مسکن استان

 

توجه : با تخفیف ویژه 50 درصدی نسبت به سایر فروشگاهها و سایتها

پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Tarh-Jame-Hamadan-Takhfif_641825_6904.zip37.4 MB

دانلود مطالعات ارتباط برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی حمل و نقل شهری در ایران شامل 343 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود مطالعات ارتباط برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی حمل و نقل شهری در ایران شامل 343 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان : دانلود مطالعات ارتباط برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی حمل و نقل شهری در ایران شامل 343 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس   فهرست مطالب مقدمه بخش اول مباحث روش شناختی و چارچوب نظری طرح تحقیق طرح مسئله اهداف تحقیق سوالات تحقیق روش تحقیق تکنیکهای تحقیق مراحل تحقیق انتخاب نمونه موردی چارچوب نظری تعاریف پایه تعریف سیستم و مفاهیم اصلی ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,900 تومان

دانلود طرح توسعه راهبردی CDSشهر قزوین شامل 14 دفترچه گزارش با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود طرح توسعه راهبردی CDSشهر قزوین شامل 14 دفترچه گزارش با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان : دانلود طرح توسعه راهبردی CDSشهر قزوین شامل 14 دفترچه گزارش با تخفیف ویژه اورمیاباکس فهرست  عناوین دفترچه‌های مطالعاتی طرح توسعه راهبردی شهر قزوین : معرفی طرح توسعه راهبردی شهر قزوین سند راهبردی توسعه شهری. اهداف و ضرورت ها فرایند تدوین برنامه توسعه راهبردی شهری مدیریت شهری : اهداف و موانع، اقدامات و ملزومات، مشارکت نتایج نظرسنجی مسئولا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود طرح توسعه راهبردی شهر تاکستان شامل 145 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود طرح توسعه راهبردی شهر تاکستان شامل 145 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان: دانلود طرح توسعه راهبردی شهر تاکستان شامل 145 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس   فهرست مطالب این محصول بی نظیر: مقدمه فرایند کلی تدوین برنامه توسعه راهبردی شهر بخش اول : مبانی نظری طرح توسعه راهبردی فصل اول : معرفی طرح استراتژی توسعه شهر طرح موضوع پیشینه CDS پیشینه CDS در ایران مشکلات طرح های جامع و تفصیلی علت مطرح شدن CDS برنامه ریزی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود کاملترین و جدیدترین برنامه راهبردي و طرح ساختاري (جامع) شهر شهريار شامل 180 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود کاملترین و جدیدترین برنامه راهبردي و طرح ساختاري (جامع) شهر شهريار شامل 180 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان : دانلود کاملترین و جدیدترین برنامه راهبردي و طرح ساختاري (جامع) شهر شهريار شامل 180 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس توجه : با تخفیف ویژه اورمیاباکس پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود طرح پژوهی تحلیل همجواری در خانه های ردیفی شامل 113 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود طرح پژوهی تحلیل همجواری در خانه های ردیفی شامل 113 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان : دانلود طرح پژوهی تحلیل همجواری در خانه های ردیفی با تخفیف ویژه اورمیاباکس تعداد صفحات : 113 صفحه  طرح پژوهی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی   فهرست فصلهای این محصول : مقدمه فصل اول: معرفی این پدیده فصل دوم : شناخت فصل سوم : سنجش فصل چهارم : سیاستگذاری فصل پنجم : راهنمای طراحی منابع و .....   توجه : با تخف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود جدیدترین و کاملترین نقشه اتوکد شهر بانه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود جدیدترین و کاملترین نقشه اتوکد شهر بانه با تخفیف ویژه اورمیاباکس           عنوان : جدید ترین و کاملترین نقشه اتوکد شهر بانه فرمت : اتوکد(DWG) با تخفیف ویژه ابن محصول شامل جدید ترین و کاملترین نقشه های اتوکد شهر بانه می باشد که با تخفیف ویژه ای در اختیار شما قرار می گیرد.(با توجه به حجم محصول متوجه کامل بودن این فایل بی نظیر خواهید بود) فایل آتوکد(dwg) ضمیمه همانطور که از  پیشنمایش آن نیز مشخص است به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود بازنگري طرح جامع شهر جديد هشتگرد‏ با فرمت ورد(قابل ویرایش)با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود بازنگري طرح جامع شهر جديد هشتگرد‏ با فرمت ورد(قابل ویرایش)با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان :دانلود بازنگري جدید طرح جامع شهر جديد هشتگرد‏ با فرمت ورد(قابل ویرایش)شامل نقشه ها و تصاویر با تخفیف ویژه اورمیاباکس فرمت : WORD(قابل ویرایش) تعداد صفحات: 62 صفحه قابل ویرایش   توجه : با تخفیف ویژه اورمیاباکس  پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مطالعات طرح توسعه و عمران(جامع) شهر خواف با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود مطالعات طرح توسعه و عمران(جامع) شهر خواف با تخفیف ویژه اورمیاباکس             در اینجا کامل‌ترین پکیج گزارش‌های مطالعاتی طرح توسعه و عمران(جامع) شهر خواف برای دانلود قرار داده شده است. مطالعات این طرح جامع در سال 1389 توسط مهندسین مشاور خودآوند صورت گرفته است. گزارش های آورده شده در اینجا به صورت PDF کامل و با کیفیت می‌باشند. در ذیل عناوین  گزارش‌ها ضمیمه شده آورده است. در صورت تمایل می‌توانید این مطالع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مطالعات طرح جامع شهر اقبالیه با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود مطالعات طرح جامع شهر اقبالیه با تخفیف ویژه اورمیاباکس             در اینجا مطالعات شناخت طرح جامع شهر اقبالیه استان قزوین برای دانلود قرار داده شده است. فایل های ضمیمه شامل سه فایل PDF کامل گزاش طرح جامع( البته مراحل شناخت آن) می باشد که در ذیل فهرست آنها آمده است. با کلیک بر روی عناوین گزارش‌های ضمیمه می توانید فهرست مطالب آنها را دانلود و مشاهده کنید. در صورت تمایل می‌توانید مطالعات مذکور را از فروشگاه خریده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مطالعات کامل طرح توسعه و عمران شهر اژیه اصفهان با تخفیف 50 درصدی اورمیاباکس

دانلود مطالعات کامل طرح توسعه و عمران شهر اژیه اصفهان با تخفیف 50 درصدی اورمیاباکس             در اینجا مطالعات کامل طرح توسعه و عمران شهر اژیه اصفهان برای دانلود قرار داده شده است. این مطالعات شامل سه گزارش و 17 نقشه طرح جامع مربوطه می باشد. فایل گزاش‌های ضمیمه با فرمت PDF می باشند. در ذیل فهرست گزارش های مطالعاتی ضمیمه آمده است که با کلیک بر روی آنها می توانید فهرست مطالب کامل آنها را دانلود کنید.   فهرست مطالب مطالعات : جلد اول &ndas ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مطالعات کامل طرح توسعه و عمران( جامع ) شهر چادگان با تخفیف ویژه 50 درصدی اورمیاباکس

دانلود مطالعات کامل طرح توسعه و عمران( جامع ) شهر چادگان با تخفیف ویژه 50 درصدی اورمیاباکس             عنوان : طرح توسعه و عمران( جامع ) شهر چادگان در اینجا مطالعات کامل طرح توسعه و عمران( جامع ) شهر چادگان برای دانلود قرار داده شده است. این مطالعات در قالب 3 گزارش و یک نقشه کاربری اراضی ( همانطور که در ادامه فهرست انها خواهد آمد) برای دانلود قرار داده شده است.  فهرست محتویات فایل ضمیمه :  گزارش مرحله اول- بررسی و شناخت شهر گزارش مرحله د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود کاملترین طرح توسعه و عمران(طرح جامع) بجنورد شامل هفت جلد با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود کاملترین طرح توسعه و عمران(طرح جامع) بجنورد شامل هفت جلد با تخفیف ویژه اورمیاباکس               این محصول شامل کاملترین و جدیدترین طرح توسعه و عمران(طرح جامع) بجنورد شامل هفت جلد می باشد که با تخفیف ویژه ای و با فهرست جلدهای ذیل در اختیار شما قرار داده می شود:   جلد اول: مطالعات منطقه و حفوذ نفوذ بجنورد جلد دوم: بررسی و شناخت شهر بجنورد جلد سوم: مطالعات کالبدی بحنورد جلد چهارم: مطالعات ترافیک بجنورد جلد پنج: تجزیه و تحلیل و استن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مطالعات کارشناسی ارشد مهندسی معماری با عنوان موزه و باغ موزه کرد با رویکرد فرهنگی با تخفیف ویژه اورمیاباکس

دانلود مطالعات کارشناسی ارشد مهندسی معماری با عنوان موزه و باغ موزه کرد با رویکرد فرهنگی با تخفیف ویژه اورمیاباکس             عنوان :مطالعات کارشناسی ارشد مهندسی معماری با عنوان موزه و باغ موزه کرد با رویکرد فرهنگی با تخفیف ویژه اورمیاباکس تعداد صفحات : 360صفحه    فهرست مطالب: فصل اول:مروری برکلیات فصل دوم:مروري بر ادبيات موضوع فصل سوم:نمونه موردي فصل چهارم:تحليل سايت فصل پنجم:جغرافيا و فرهنگ  فصل ششم:ضوابط و استانداردها و برنامه فيزيکي فصل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان